Isikuandmete töötlemise üldtingimused

Isikuandmete töötlemise üldtingimuste eessõna
 
Isikuandmete töötlejana vastutame Teie isikuandmete eest.
 
Töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Samuti töötleme Teie isikuandmeid kokkuleppel Teiega meie õppe- ja teadustöö eesmärkide saavutamiseks. Tööandjana töötleme Teie isikuandmeid töölepingu täitmiseks. Eelnevale lisaks töötleme Teie isikuandmeid Teiega sõlmitud võlaõigusliku lepingu ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 
Isikuandmete töötlemise küsimustes, sealhulgas isikuandmete infopäringutes palun võtke meiega ühendust Tartu Kiirabi e-posti aadressil kiirabi [@] kiirabi.ee või andmekaitse [@] kiirabi.ee, telefonil 740 8806 või postiaadressil Riia 18, 51010 Tartu.

 
Tartu Kiirabi isikuandmete töötlemise üldtingimused
 
1. Isikuandmete töötlemise üldtingimuste kohaldamine
Tartu Kiirabi (edaspidi Kiirabi) kohaldab isikuandmete töötlemise üldtingimusi (edaspidi üldtingimused) isikuandmete töötlemisele Kiirabi vastutusala ravi-, õppe- ja teadustöös ning töö- ja võlasuhetes.
 
2. Andmesubjekti õigus teabele
2.1. Teave, mille Kiirabi on kohustatud avalikustama andmesubjektile:
2.1.1. isikuandmete töötlemise eesmärk;
2.1.2. enda isikuandmetega tutvumise ning nende parandamise, kustutamise või piiramise õigus ja õiguste teostamise kord;
2.1.3. vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed;
2.1.4. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed;
2.1.5. õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud andmesubjekti õigusi.
2.2. Teave, mille Kiirabi on kohustatud esitama andmesubjektile, kui seaduses on sätestatud kohustus teavitada andmesubjekti tema isikuandmete töötlemisest:
2.2.1. punktis 2.1 nimetatud teave;
2.2.2. isikuandmete töötlemise õiguslik alus;
2.2.3. isikuandmete säilitamise tähtaeg või säilitamise tähtaja määramise alused;
2.3. isikuandmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele Kiirabi edastab andmesubjekti isikuandmeid.
2.4. Teabe, mis on nimetatud punktis 2.2, võib Kiirabi esitada andmesubjektile hiljem, piirata selle esitamist või jätta selle esitamata, kui see kahjustab teise inimese õigusi ja vabadusi või sellekohane alus tuleneb seadusest.
 
3. Andmesubjekti õigus enda isikuandmetele
3.1. Kiirabi on kohustatud andmesubjekti taotlusel esitama andmesubjektile:
3.1.1. tema isikuandmed;
3.1.2. isikuandmete päritolu teabe;
3.1.3. punktis 2.2 esitatud teabe.
3.2. Teabe, mis on nimetatud punktis 3.1, võib Kiirabi esitada andmesubjektile hiljem, piirata selle esitamist või jätta selle esitamata, kui see kahjustab teise inimese õigusi ja vabadusi või sellekohane alus tuleneb seadusest.
 
4. Andmesubjekti õigus isikuandmete parandamisele ja kustutamisele
4.1. Andmesubjektil on õigus nõuda Kiirabilt tema isikuandmete parandamist, kui need ei vasta tegelikele asjaoludele.
4.2. Andmesubjektil on õigus nõuda Kiirabilt tema isikuandmete täiendamist, kui need on mittetäielikud ning see on isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades asjakohane.
4.3. Andmesubjektil on õigus nõuda Kiirabilt kogutud isikuandmete kustutamist, kui:
4.3.1. isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
4.3.2. isikuandmete töötlemisel ei arvestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid või
4.3.3. Kiirabi on kohustatud andmed kustutama täitmaks seadusest, kohtuotsusest, välislepingust või muust siduvast kokkuleppest tulenevat kohustust.
4.4. Kiirabi piirab isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemist, kui:
4.4.1. andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ning nende õigsust või ebaõigsust ei ole võimalik kindlaks teha või
4.4.2. isikuandmeid tuleb säilitada tõendamise eesmärgil.
4.5. Kui Kiirabi on isikuandmete kustutamise asemel rakendanud isikuandmete töötlemise piiramist, peab Kiirabi teavitama andmesubjekti sellise piirangu eemaldamisest.
4.6. Kiirabi on kohustatud andmesubjekti kirjalikult teavitama, kui ta keeldub isikuandmete parandamisest, kustutamisest või nende töötlemise piiramisest ning esitama keeldumise põhjused. Andmesubjekti teavitamisel teavitab Kiirabi andmesubjekti tema õigusest pöörduda otsuse vaidlustamiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 
5. Kiirabi kohustus teavitada isikuandmete parandamisest, kustutamisest ja nende töötlemise piiramisest
5.1. Kiirabi on isikuandmete parandamise korral kohustatud parandamisest ja paranduse sisust teavitama isikuandmete edastajat, kellelt on ebaõiged isikuandmed saadud.
5.2. Kui isikuandmeid on parandatud, kustutatud või nende töötlemist on piiratud, on Kiirabi kohustatud teavitama vastuvõtjaid, kellele andmed olid varem edastatud.
5.3. Isikuandmete vastuvõtjad on kohustatud parandama või kustutama nende vastutusel töödeldavad isikuandmed või piirama nende töötlemist.
 
6. Andmesubjekti õiguste teostamise kord
6.1. Kiirabi on kohustatud vastama andmesubjekti taotlustele selgelt ja põhjendatult.
6.2. Kiirabi teavitab andmesubjekti põhjendamatu viivituseta ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist andmesubjekti taotluse alusel tehtud toimingutest.
6.3. Kiirabi võib andmesubjektilt küsida taotluse täitmisega kaasnevate seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud mõistlike kulude hüvitamist või keelduda taotletud meetmete võtmisest, kui andmesubjekti taotlus on põhjendamatu või ülemäärane.
6.4. Kiirabi tuvastab andmesubjekti isiku ning tema õiguse saada teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid või õiguse nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist.
 
7. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole
Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Andekaitse Inspektsiooni poole, kui andmesubjekti leiab, et tema isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi.
 
8. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
8.1. Kiirabi isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on:
8.1.1. õigusaktis sätestatud alus;
8.1.2. andmesubjekti teadlik nõusolek;
8.1.3. andmesubjekti osalusel sõlmitud leping;
8.1.4. eluline huvi andmesubjekti või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;
8.1.5. õigustatud huvi vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral.
 
9. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
9.1. Kiirabi isikuandmete töötlemise eesmärgid on:
9.1.1. ravitöö ehk tervishoiuteenuse osutamine, sealhulgas ravikvaliteedi analüüs;
9.1.2. õppetöö ehk kliinilise õppetöö korraldamine, sealhulgas praktika läbiviimine;
9.1.3. teadustöö ehk kliinilise teadusuuringu korraldamine, sealhulgas ravimi kliinilise uuringu läbiviimine;
9.1.4. töölepingu täitmine;
9.1.5. võlaõigusliku lepingu täitmine;
9.1.6. õigusaktist tuleneva kohustuse täitmine.
 
10. Isikuandmete allikad
10.1. Ravitöö isikuandmete, sealhulgas terviseandmete allikad on patsiendi esitatud teave, terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused, teised tervishoiuteenuse osutajad ja riiklikud andmekogud.
10.2. Õppetöö isikuandmete allikad on need, mida õppetöösse kaasatud patsient on lubanud õppetöö allikatena kasutada. Ennekõike on allikad patsiendi enda esitatud teave, aga samuti patsiendi terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused.
10.3. Teadustöö isikuandmete allikad on need, mida teadustöösse kaasatud patsient või inimuuringute eetika komitee on lubanud teadustöö allikatena kasutada. Ennekõike on allikad patsiendi terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused, samuti riiklikud andmekogud ja teised tervishoiuteenuse osutajad.
10.4. Töösuhte isikuandmete allikad on töötaja, töösuhtesse kaasatud isikud ja riiklikud andmekogud.
10.5. Võlasuhte isikuandmete allikad on lepingu täitmise toimingud ja riiklikud andmekogud, kui seadus näeb ette nende kasutamise.
 
11. Töödeldavate isikuandmete liigid
11.1. Kiirabis töödeldavate isikuandmete liigid on:
11.1.1. isikut tuvastavad andmed, ennekõike nimi, perenimi ja isikukood;
11.1.2. kontaktandmed, ennekõike telefon, e-posti aadress ja elukoha aadress;
11.1.3. eriliigilised isikuandmed, ennekõike terviseandmed, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed ja seksuaalelu andmed;
11.1.4. lepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas patsiendi lähedaste isikuandmed, samuti pangaandmed ja võlaõigusliku kohustuse andmed;
11.1.5. töölepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas haridust ja kutset tõendavad andmed ning töötaja alaealiste laste andmed.
 
12. Isikuandmete töötlemise turvalisus
12.1. Kiirabi kohaldab isikuandmete töötlemisel asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid.
12.2. Turvameetmete kohaldamise üle teostavad riiklikku järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet.
 
13. Isikuandmete edastamine
13.1. Kiirabi edastab isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul.
13.2. Kiirabi edastab isikuandmeid adressaatidele Eesti Vabariigis.
 
14. Volitatud töötlemine
14.1. Kiirabi kaasab isikuandmete töötlemisse volitatud töötleja, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
14.2. Kiirabi sõlmib volitatud töötlejaga isikuandmete volitatud töötlemise lepingu, milles on esitatud isikuandmete töötlemise nõuded volitatud töötlejale.
14.3. Kiirabi on volitatud töötleja rollis, kui see on sätestatud õigusaktiga, on kokku lepitud lepinguga või tuleneb isikuandmete töötlemise asjaolust.
 
15. Isikuandmete säilitamine
Kiirabi säilitab isikuandmeid tähtaegadel, mis on määratud õigusakti, andmesubjekti teadliku nõusoleku, andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu või õigusnõude seaduses sätestatud tähtajaga.
 
16. Riiklik järelevalve
16.1. Isikuandmete töötlemise nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon.
16.2. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid on e-posti aadress info@aki.ee, telefon 627 4135, postiaadress Tatari 39, Tallinn 10134.

Uudised

ETTEVÕTTEST
ERIALANE INFO
TEENUSED
KOOLITUSED
GALERII KONTAKT